Download algemene voorwaarden

 Algemene Voorwaarden Smartphone repairservice
 
1.      Toepasselijkheid 
1.1    In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 
         (1) "Smartphone repairservice":  
         (2) "Opdrachtgever": De afnemer van zaken en/of diensten van Smartphone repairservice. 
         (3) "Overeenkomst": Elke schriftelijke, mondelinge of elektronische overeenkomst, 
              die tussen Smartphone repairservice en de Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging 
              en/of aanvulling dienaangaande alsmede alle handelingen ter voorbereiding 
              en uitvoering. 
         (4) "Order": Elke opdracht van de Opdrachtgever. 
         (5) "Producten": Het onderwerp van één of meerder Overeenkomsten. 
         (6) "Provider": De aanbieder van diensten op een netwerk voor draadloze telefonie. 
         (7) "Consument": De natuurlijk persoon die uitsluitend voor niet professioneel gebruik/ 
               privégebruik zaken en/of diensten van Smartphone repairservice afneemt. 
1.2    Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van  
         Smartphone repairservice alsmede op de tussen Smartphone repairservice en de Opdrachtgever 
         gesloten Overeenkomst(en), ongeacht de woon- of vestigingsplaats(en) van de bij die  
         Overeenkomst betrokken partijen en ongeacht de plaats waar die Overeenkomst tot stand  
         is gekomen dan wel ten uitvoer dient te worden gelegd. 
1.3    Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk 
         schriftelijk zijn overeengekomen. 
1.4    De Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien en 
         voor zover daarover schriftelijk met Smartphone repairservice overeenstemming is bereikt. 
1.5    Indien (een) bepaling(en) van deze Algemene Voorwaarden nietig is / zijn, of vernietigd 
         wordt / worden, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig 
         van kracht blijven en zullen Smartphone repairservice en Opdrachtgever in overleg treden ten 
         einde (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde 
         bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de 
         nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht wordt/worden genomen.
 
2. Aanbod en Overeenkomst 
2.1    Alle aanbiedingen en offertes van Smartphone repairservice, zowel schriftelijk als mondeling, 
         zijn vrijblijvend, ook indien deze een termijn van aanvaarding bevatten. Indien een 
         vrijblijvend aanbod of vrijblijvende offerte door de Opdrachtgever wordt aanvaard, heeft  
         Smartphone repairservice het recht dit aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de 
         aanvaarding te herroepen. 
2.2    Een aanbieding van Smartphone repairservice bindt haar niet en geldt slechts als een 
         uitnodiging tot het plaatsen van een Order. Aan de aanbiedingen op de internetsite, 
         schriftelijke of mondelinge aanbiedingen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. 
2.3    Het uitbrengen van een al dan niet met offerte en/of rapport aangeduide prijsopgave, 
         begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht niet tot het sluiten 
         van een Overeenkomst met de Opdrachtgever. 
2.4    Een Overeenkomst komt tot stand tussen Smartphone repairservice en de Opdrachtgever: 
         • Indien Smartphone repairservice een Order uitdrukkelijk schriftelijk of per e-mail aanvaardt of  
           indien Smartphone repairservice zonder nadere kennisgeving aan de Opdrachtgever overgaat 
           tot het uitvoeren van de Order. 
         • In geval van opdracht door de Opdrachtgever zonder voorafgaande aanbieding of  
           offerte van Smartphone repairservice, wanneer Smartphone repairservice de opdracht binnen acht 
           dagen na ontvangst  schriftelijk bevestigt c.q. daaraan daadwerkelijk uitvoering geeft. 
2.5    Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, 
         enz. die op de website van smartphoneworld, in prijslijsten, aanbiedingen of offertes 
         zijn aangegeven, gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid 
         kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst 
         of andere aanspraken voor de Opdrachtgever.
 
3. Prijzen / tarieven en betaling 
3.1    Alle prijzen en tarieven zijn onder voorbehoud en slechts geldig binnen de looptijd 
         van een actie. 
3.2    Alle prijzen zijn in Euro's en zijn inclusief B.T.W., tenzij anders vermeld, en exclusief 
         eventuele verpakkingskosten en verzendkosten. 
3.3    De prijzen van toestellen wijzigen regelmatig. Aanbiedingen zijn geldig zolang 
         de voorraad strekt. De voorraadstatus vermeld op de website van Smartphone repairservice 
         is slechts een indicatie. Uiteraard komt de daadwerkelijke voorraad hier zo veel mogelijk 
         mee overeen. Smartphone repairservice is niet aansprakelijk indien de voorraadstatus niet blijkt 
         te kloppen.Smartphone repairservice is niet aansprakelijk voor eventuele vertragingen bij de  
         gebruikte postbedrijven. 
3.4    Smartphone repairservice behoudt zich het recht voor haar prijzen en tarieven te wijzigen. 
3.5    Bij aankopen door de Opdrachtgever waarbij een betaling aan Smartphone repairservice dient 
         plaats te vinden, dient deze betaling, direct op het moment van levering van de aankoop 
         aan de Opdrachtgever door overmaking op de bankrekening van Smartphone repairservice te 
         zijn voldaan voor de levering aan de Opdrachtgever. Ook kan betaling op factuur 
         (indien afgesproken) plaatsvinden. 
3.6    Indien de Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, heeft 
         Smartphone repairservice het recht vanaf de vervaldatum van de betalingstermijn een  
         marktconforme rente van tenminste 1% per maand aan de Opdrachtgever in rekening te 
         brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand  
         wordt gerekend, onverminderd de verder aan Smartphone repairservice toekomende rechten 
         ter zake. 
3.7    Alle buitengerechtelijke incassokosten, die door Smartphone repairservice worden gemaakt  
         teneinde nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtgever te bewerkstelligen, 
         komen ten laste van de Opdrachtgever. 
3.8    Verrekening is niet toegestaan, tenzij Smartphone repairservice de tegenvordering gaaf en 
         onvoorwaardelijk heeft erkend en uitdrukkelijk met verrekening instemt. 
3.9    De door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van de 
         langst openstaande vordering van Smartphone repairservice tegen de Opdrachtgever en van 
         alle verschuldigde rente  en kosten die met die vordering in verband staan, zelfs al 
         vermeld de Opdrachtgever dat de betreffende betaling een latere vordering betreft.
 
4. Levering, risico en eigendomsvoorbehoud 
4.1    Een eventueel door Smartphone repairservice vermelde leveringstermijn kan nimmer als een  
         fatale termijn worden beschouwd. Overschrijding van een leveringstermijn kan nimmer 
         leiden tot  schadevergoeding of enige andere actie jegens Smartphone repairservice, tenzij 
         uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen en behoudens het geval dat er sprake 
         is van opzet of grove schuld van de zijde van Smartphone repairservice. 
4.2    De Opdrachtgever dient alvorens de bestelling in ontvangst te nemen te controleren of de 
         verpakking en het daarop aangebrachte afsluitingsmateriaal beschadigd is. Indien de 
         Opdrachtgever constateert dat er sprake is van een geopende verpakking, beschadigde  
         verpakking of beschadigd en/of hersteld afsluitingsmateriaal dient het pakket te worden 
         geweigerd  en dient de Opdrachtgever Smartphone repairservice zo snel mogelijk op de hoogte 
         te stellen van het geconstateerde. 
4.3    Het risico van verlies of beschadiging van zaken die voorwerp zijn van een Overeenkomst 
         tussen Smartphone repairservice en de Opdrachtgever, gaat op de Opdrachtgever over op 
         het moment  van levering van die zaken aan de Opdrachtgever. 
4.4    Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders bepaald is, wordt de wijze van transport, 
         verzending en verpakking, e.d. bepaald door Smartphone repairservice, zonder dat deze  
         hiervoor enige aansprakelijkheid aanvaardt. 
4.5    Smartphone repairservice zal een leveringstermijn van maximaal 30 dagen overeenkomen.  
         Wanneer de overeengekomen leveringstermijn om welke reden dan ook wordt 
         overschreden dan heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te ontbinden 
         en worden eventuele gedane betalingen binnen 30 dagen aan de Opdrachtgever 
         terugbetaald. 
4.6    Smartphone repairservice vergoedt geen abonnementskosten of activatiekosten over de 
         periode dat de Opdrachtgever reeds is aangesloten maar nog geen beschikking heeft 
         over een door Smartphone repairservice te leveren gsm toestel. 
4.7    Alle door Smartphone repairservice geleverde zaken blijven eigendom van  
         Smartphone repairservice of diens toeleveranciers  totdat het verschuldigde onder de 
         Overeenkomst volledig is betaald met inbegrip van eventueel verschuldigde rente 
         en incassokosten.
4.8    Indien de Opdrachtgever een bestelling plaatst, onder rembours, en de Opdrachtgever wenst 
         om wat voor redenen af te zien van de bestelling dan wel weigert het pakket aan te nemen, dan 
         zal smartphoneworld het verschuldigde bedrag voor de rembours zending bij de 
         Opdrachtgever in rekening brengen.
4.9    Indien de Opdrachtgever een bestelling wenst te retourneren kan Smartphoneworld de door haar 
         gemaakte verzendkosten en administratiekosten in rekening brengen bij de Opdrachtgever.
         € 4,50 briefpost en € 7,50 pakketpost.
         Het voorstaande is niet van toepassing in geval van een RMA.
4.10   Smartphoneworld is niet verantwoordelijk voor verlies van data. U dient te allen tijde een back-up te maken 
         van uw smartphone.   
4.11   Wij leveren ook in Belgie, de standaard levertijd kan hierbij afwijken. Ook worden hier €6,50 verzenkosten
          in rekening gebracht. 
4.12   Smartphone zal uw toestel, voor een maximaal periode van 4 maanden in bewaring houden. 
       
5.  Zichttermijn voor consumenten 
5.1    Indien de Opdrachtgever om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft 
         de Opdrachtgever, die tevens Consument is, het recht de zaak zonder vermelding 
         van redenen binnen 7 dagen na aflevering aan Smartphone repairservice te retourneren. 
         Let wel dit geldt alleen door aanschaf door een consument en niet door aanschaf door 
         een onderneming, in welke vorm dan ook. Uitgesloten van deze regeling zijn software 
         waarvan de verzegeling is verbroken of software waarvoor een registratie heeft 
         plaatsgevonden.      
5.2    De zichttermijn treedt in na ontvangst van de bestelling en duurt 7 werkdagen. Na het 
         verstrijken van de zichttermijn moet de Consument de verplichtingen van de 
         Overeenkomst nakomen. 
5.3    Voor zover niet anders aangegeven, heeft de Consument na ontvangst van de 
         bestelling gedurende een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden het 
         recht de Overeenkomst te ontbinden en de bestelling onverwijld na deze termijn te  
         retourneren. Bij schriftelijke ontbinding binnen de genoemde termijn zal 
         Smartphone repairservice,  binnen 30 dagen nadat de bestelling retour is ontvangen, de 
         reeds betaalde bedragen restitueren of in overleg met de Consument trachten een  
         gelijkwaardig product te leveren. 
5.4    Zaken dienen te allen tijde onbeschadigd, ongebruikt en in de originele 
         verpakking te worden geretourneerd. Indien de zaken niet aan deze eis voldoen vervalt  
         de aanspraak van de Consument op enige vergoeding of omruilen. 
5.5   Smartphone repairservice aanvaardt retour gezonden zaken slechts indien en voor zover zij 
        over terugzending van tevoren schriftelijk of per e-mail op de hoogte is gesteld, 
        en alsdan slechts wanneer deze zaken aan het door Smartphone repairservice opgegeven  
        adres zijn geretourneerd. De kosten voor het retourneren van de zaak zijn voor rekening 
        van de Consument. Smartphone repairservice neemt geen ongefrankeerde zendingen aan.
 
6. Verzuim 
6.1   Indien de Opdrachtgever tekort schiet in enige verplichting uit een Overeenkomst met 
        Smartphone repairservice, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of onder 
        curatele stelling van de  Opdrachtgever, of stilligging, of liquidatie van diens bedrijf wordt 
        de Opdrachtgever  geacht van rechtswege in verzuim te zijn. 
6.2   In het geval van een van de in het vorige lid van dit artikel genoemde omstandigheden, is 
        Smartphone repairservice gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en  
        onverminderd de verder aan Smartphone repairservice toekomende rechten ter zake, zonder 
        dat in gebreke stelling daartoe vereist is, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te 
        ontbinden, dan wel de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. 
6.3   Indien de Opdrachtgever, buiten de in lid 1 van dit artikel bedoelde nalatigheden, haar 
        noodzakelijke medewerking tot nakoming van een verbintenis door Smartphone repairservice 
        niet verleent of doordat een ander beletsel van haar zijde opkomt, is Smartphone repairservice  
        gerechtigd om, binnen acht dagen nadat de Opdrachtgever daartoe door  
        Smartphone repairservice in gebreke is gesteld de Overeenkomst te ontbinden of als 
        ontbonden te beschouwen zonder dat daar rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn  
        en onverminderd het recht van Smartphone repairservice om van de Opdrachtgever vergoeding   
        van geleden verlies en / of gederfde winst te vorderen.  
        Daarnaast zal, indien en zolang de door de Opdrachtgever veroorzaakte verhindering in  
        de nakoming door Smartphone repairservice voortduurt, door de Opdrachtgever van 
        Smartphone repairservice geen nakoming kunnen worden gevorderd, terwijl 
        Smartphone repairservice gerechtigd is van de Opdrachtgever vergoeding van de in redelijkheid 
        € gemaakte kosten te verlangen, voortvloeiende uit het in dit artikellid omschreven  
        gedrag c.q. de nalatigheid van de Opdrachtgever. 
6.4   Smartphonerepair zal 
 
7. Aansprakelijkheid 
7.1   Smartphone repairservice aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor de door de Opdrachtgever  
        geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van  
        een verbintenis van Smartphone repairservice. 
7.2   Smartphone repairservice aanvaardt geen aansprakelijkheid ter zake van eventuele rechten 
        en verplichtingen uit gesloten abonnementsovereenkomsten met Provider. 
7.3   De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden voor zover de 
        schade niet het gevolg is van opzet of grove schuld van Smartphone repairservice of van 
        leidinggevende of ondergeschikten van Smartphone repairservice. 
        Enige erkenning van schuld door hiertoe niet bevoegde personen of medewerkers, kan  
        Smartphone repairservice op geen enkele wijze binden. 
7.4   Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van Smartphone repairservice geldt in 
        ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor risico van Smartphone repairservice in 
        geval van Overmacht.
 
8. Overmacht 
8.1   Indien Smartphone repairservice door een niet toerekenbare tekortkoming ("Overmacht") niet  
        aan haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van 
        de Overeenkomst opgeschort voor de duur van de Overmachttoestand. 
8.2   In het geval van een Overmachttoestand dienen beide partijen elkaar hier zo snel mogelijk 
        van op de hoogte te stellen. 
8.3   Indien de Overmachttoestand, anders dan in het geval van (niet)levering, langer dan 
        3 maanden heeft geduurd, hebben zowel Opdrachtgever als Smartphone repairservice het  
        recht de Overeenkomst schriftelijk, geheel of gedeeltelijk, te ontbinden voor zover de  
        Overmachttoestand dit rechtvaardigt.  
        In het geval van (niet)levering ontstaat laatstbedoeld recht indien de Overmachttoestand 
        langer dan  dertig dagen duurt. 
8.4   Onder Overmacht wordt verstaan een tekortkoming die Smartphone repairservice niet kan  
        worden toegerekend, doordat  zij niet te wijten is aan schuld van Smartphone repairservice,   
        noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor 
        rekening van Smartphone repairservice komt. 
        Hieronder is in ieder geval begrepen het geval, dat Smartphone repairservice door een  
        (toerekenbare) tekortkoming  of onzorgvuldigheid van derden niet in staat is zijn diensten  
        te verrichten. Onder Overmacht wordt  verder onder meer begrepen: 
        •  Bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard en onverschillig op welke wijze 
            ontstaan; 
        •  Vertraagde of te late toelevering door een of meerdere leveranciers van 
           Smartphone repairservice; 
        •  Transportmoeilijkheden of belemmeringen van elke aard, waardoor het vervoer naar 
            Smartphone repairservice toe, of van Smartphone repairservice naar de Opdrachtgever wordt   
            gehinderd of belemmerd. 
        •  De aanvraag van de Opdrachtgever wordt niet door de betreffende Provider 
           gehonoreerd. 
8.5   In geval van Overmacht heeft de Opdrachtgever geen recht op enige (schade) vergoeding. 
8.6   Smartphone repairservice zal nimmer jegens derden verder aansprakelijk zijn voor schade  
        welke ontstaat bij de uitvoering van een Overeenkomst waarop de onderhavige  
        voorwaarden van toepassing zijn, dan Smartphone repairservice jegens de Opdrachtgever zou 
        zijn.
 
9. Reclame 
9.1  De Opdrachtgever heeft de verplichting bij aflevering van de zaken te onderzoeken of deze  
       aan de Overeenkomst beantwoorden. 
       Eventuele klachten over een door Smartphone repairservice geleverde zaak, dienen door de 
       Opdrachtgever terstond aan Smartphone repairservice schriftelijk en gemotiveerd, binnen uiterlijk 
       twee werkdagen na aflevering, per e-mail, dan wel  schriftelijk te worden medegedeeld. 
       Bij overschrijding van deze termijn vervalt het recht te reclameren. Na het verstrijken van 
       bovengenoemde termijn wordt  Smartphone repairservice geacht haar verplichtingen correct te  
       zijn nagekomen en wordt aangenomen dat de Opdrachtgever de zaken in goede orde  
       heeft ontvangen. 
9.2  Indien de Opdrachtgever binnen bovengenoemde termijn aantoont dat de zaken niet aan de 
       Overeenkomst beantwoorden, heeft Smartphone repairservice de keuze deze zaken tegen  
       retournering  daarvan te vervangen door nieuwe zaken dan wel de factuurwaarde  
       daarvan te restitueren. 
9.3  Indien de Opdrachtgever gebruikerssporen op de aan hem door Smartphone repairservice  
       geleverde zaken heeft aangebracht, zoals het verbreken van verzegelingen of het openen 
       van niet meer te sluiten verpakkingen, vervalt zijn recht op reclame, tenzij eerst hierdoor het 
       gebrek kon worden geconstateerd. 
9.4  In geval van geringe afwijkingen van de bestelling, zoals in kleur, decoratie, of maatvoering  
       ten aanzien van de door Smartphone repairservice geleverde zaken heeft de Opdrachtgever  
       geen reclamerecht of andere aanspraken.
9.5  In de situatie dat beschrijvingen bij artikelen niet juist zijn of niet volledig aan de omschrijving 
       van het artikel voldoen, kan hieruit voor de Opdrachtgever, nooit een reclamerecht of 
       andere aanspraak voortvloeien.  
 
10. Garantie 
10.1  Smartphone repairservice garandeert dat de door haar geleverde zaken voldoen aan de eisen  
         van de bruikbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de Overeenkomst in  
         redelijkheid zijn bedoeld. 
10.2 Onverminderd hetgeen in bovenstaande artikelen beschreven is, kan de Opdrachtgever 
         geen beroep doen op bovengenoemde garantiebepaling indien: 
         •  de Opdrachtgever wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten 
            aanbrengen, waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens 
            Smartphone repairservice zijn verricht; 
         •  de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig 
            gebruik; 
         •  de fouten zijn opgetreden als gevolg van blikseminslag, brand- of waterschade, of  
             van andere van buitenkomende oorzaken of onheilen; 
         •  de Opdrachtgever de zaken heeft verwaarloosd; 
         •  de Opdrachtgever de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld, of zodanig 
            heeft behandeld dat het risico naar verkeersopvattingen voor rekening van de  
            Opdrachtgever behoort te komen. 
10.3  In een uitzonderlijk geval kan het voorkomen dat een door Smartphone repairservice geleverde  
         mobiele telefoon of ander produkt bij ontvangst reeds stuk is (men spreekt van een DOA: Dead On Arrival).  
         DOA telefoons en accessoires worden gerepareerd en niet omgeruild. 
         Opdrachtgever dient het toestel per direct retour te zenden aan Smartphone repairservice. 
10.4  Een defect toestel is geen grond voor schadevergoeding of ontbinding van de 
         Overeenkomst. Noch is Smartphone repairservice op enigerlei aansprakelijk voor abonnements- 
         en belkosten die ontstaan ten tijde van een DOA. 
         Ook op geen enkele andere wijze is Smartphone repairservice ooit aansprakelijk voor 
         abonnements- en belkosten van Opdrachtgever.
10.5  De kosten van retourzendingen komen altijd voor rekening van Opdrachtgever en 
         nimmer voor rekening van Smartphone repairservice
10.6 Op alle UMPC's (Ultra Mobile PC's) verkocht door Smartphone repairservice geldt een maximale garantietermijn van 1 jaar.
10.7 Voor alle accessoires gekocht bij Smartphone repairservice geldt een garantietermijn van maximaal 1 jaar.
         Van deze garantie termijn kan alleen worden afgeweken indien opdrachtgever en Smartphone repairservice 
         dit schriftelijk zijn overeengekomen.
10.8  Op door Smartphone repairservice geleverde batterijen, accu´s alsmede lederen cases geldt een garantietermijn van
         maximaal 6 maanden. Van deze termijn kan nimmer worden afgeweken.  Bij sommige fabrikanten verschilt dit
         en is het garantie termijn 1 jaar.         
       Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht.
       Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument
       jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand.
       Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de
       consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door
       het bedrijf verleende garantie.
 
 
 
11. Toepasselijk recht en geschillenregeling 
11.1  Op deze Algemene Voorwaarden en op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en alle daaruit 
         voortvloeiende verbintenissen is Nederlands recht van toepassing. 
11.2  Alle geschillen tussen Smartphone repairservice en de Opdrachtgever ontstaan uit deze  
         Algemene Voorwaarden en/of Overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de  
         bevoegde rechter in het  arrondissement Amsterdam. Smartphone repairservice behoudt 
         evenwel het recht vorderingen, al dan niet gelijktijdig, aanhangig te maken tegen de 
         Opdrachtgever bij andere bevoegde rechterlijke instanties. 
11.3  Deze voorwaarden zijn van toepassing op Overeenkomsten gesloten na 01-01-2011.